English (United Kingdom)

Naš i Vaš cilj je aktivna komunikacija!

Poslovna informatika - ACCESS**v

MS Access

TRAJANJE KURSA: 1 sedmica po modulu od 10h, Ukupno 3 modula, 3 sedmice(3x10h)


Početak nastave: Na upit!


Microsoft Access je program kompanije Microsoft koji služi za upravljanje bazama podataka. Ovaj program je dio uredskog paketa Microsoft Office. Ekstenzija (nastavak) za datoteku napravljenu u MS Accessu je MDB što znači Microsoft Data Base. Microsoft Access je zasnovan na vrsti sistema za upravljanje bazom podataka koja podatke sprema u tabele. Ona koristi istovjetne vrijednosti iz dvije tabele za stavljanje u odnos (relaciju) informacija u jednoj tabeli, prema informacijama u drugoj. Da bi se baza podataka kreirala, prvo je potrebno pokrenuti Microsoft Access. .....


... Prilikom pokretanja pokrenut će se dialog box gdje je potrebno odabrati akciju. Moguće je stvarati nove baze ili otvarati postojeće. Bazu je potrebno imenovati, te je spremiti na disk. Nakon toga moguće je napraviti bazu podataka. Kombinovanjem komponenti Microsoft Accessa i njihovim povezivanjem nastaje baza podataka. Ako su komponente u boljim međusobnim odnosima i ako su bolje i preglednije napravljene onda je baza podataka učinkovitija.


TRAJANJE KURSA/SEMINARA: 2 sedmice po modulu - Ukupno 2 modula, 4 sedmice(2x16h)


ZA GRUPE :    1 MODUL= 5 radnih dolazaka/dana= 5x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 10h od 60'.(progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report.


Individualno: 1 MODUL= 4 radna dolaska/dana =4x sedmično po 2h dnevno = Ukupno 8h po 60'. (progres test zadnji sat, a ispit za certifikat nakon oba modula). Za kandidate koji pohađaju samo jedan modeul izdaje se progres report.


Grupna obuka traje 10 punih sati po jednom modulu i organizovana je tako da dolazite 5 dana u sedmici nastava pohađa po 2h dnevno, u odabranom terminu prije početka obuke te uz usaglašenost svih polaznika. Termini su: prijepodnevni i popodnevni. 


Dinamika nastave : Intenzivna 3-5xsedmično po 2-3h(svakim radnim danom) i poluintenzivna 2-3xsedmično(svaki drugi radni dan) po 2-3h.


Materijali neophodna oprema za kurs

Budući da je kurs praktične prirode bilo bi poželjno da polaznici sa sobom nose laptop na kome su instalirani MS Office.


CIJENE

Postoje TRI varijante obuke grupna, polu-individualna i individualna.

1. Rad u grupi:           99KM/Modul/Polaznik,  za 10h(+PDV)

2. Individualni rad:  399KM/Modul/Polaznik,  za.  8h(+PDV)

3. Polu-Individualna: 2 polaznika dijele cijenu kao pod 2. 

Napomena:

 • 10% popusta za polaznike koji nastavljaju modul za modulom
 • cijene se mogu razlikovati prema specifičnim zahtjevima

Kalkulacija cijene za minimum 4 polaznika, za manji broj polaznika(2-3) cijena se uvećava za 30%)


Grupe

Grupe su male od min 3-8 polaznika, tako da predavač ima mogućnosti da svakom polazniku posveti onoliko vremena i pažnje koliko je potrebno da se savlada predviđeno gradivo. NOTE: Kurse se ne organizuje za grupe ispod 3 polaznika!OKVIRNI SADRŽAJ MS ACCESS - Modul 1


Navedene teme su mogući izbor okvirnog sadržaja, odn. predavač će izabrati odgovarajući sadržaj kursa a prema potrebama polaznika. (Tailor made courses)


1. Access kao alat za kreiranje baza podataka

 • Access je RDBMS alat , Istorijat Access -a , baze podataka

2. Istraživanje izgleda Access- a

 • Otvaranje postojeće baze (Northwind), Istraživanje Microsoft Office Button-a, Prednosti Quick Access Toolbar-a , Istraživanje Ribbon-a , Home Tab, Create Tab, External Data Tab, Database Tools Tab, Istraživanje Navigation Pane-a

3. Podešavanje Access-a

 • Za i protiv Single Document i Multiple Document Interface, Istraživanje podešavanja u prozoru Access Options Dialog Box

4. Arhitektura Access-a

 • Tabele , Upiti , Obrasci , Izveštaji , Makroi , Moduli ,

5. Kreiranje nove baze podataka (Imenik)

Korišćenje šablona (predložaka) , Kreiranje prazne baze podataka

6. Kreiranje Tabele

 • Unošenjem podataka , Korišćenjem šablona , Korišćenjem Design View-a

7. Definisanje polja

 • Definisanje primarnog ključa , Razumijevanje tipova podataka , Postavljanje svojstava polja

8. Izmene u dizajnu tabele

 • Brisanje tabele , Promena imena tabele , Operacije nad poljima , Promjena imena , Umetanje , Kopiranje , Premještanje , Kompaktovanje bazeOKVIRNI SADRŽAJ MS ACCESS - Modul 2


9. Uvoženje i povezivanje podataka

 • sa Access bazom, sa Excel tabelom, sa tekstualnim fajlom, Korišćenje Linked Table Manager-a

10. Rad sa podacima, formatiranje tabele

 • Operacije nad zapisima , Unošenje , Brisanje , Izmena , Kopiranje , Premještanje , Štampanje , Formatiranje tabele

11. Rad sa podacima

 • Pretraživanje , Sortiranje , Filtriranje

12. Kreiranje upita nad jednom tabelom

 • Korišćenje Query Design prozora upita , Uvrštavanje tabela , Uvrštavanje polja , Postavljanje svojstava polja , Upoznavanje sa operatorima radi postavljanje kriterijuma , Korišćenje kriterijuma za filtriranje zapisa , Korišćenje izraza , Korišćenje Expression Builder-a , Sortiranje

13. Kreiranje obrasca

 • Načini kreiranja obrasca, Kreiranje vezanog obrasca, Kreiranje različitih tipova obrazaca

14. Korišćenje obrazaca, rad sa podacima

 • Unos, Brisanje, Izmjena, Kopiranje, Premještanje, Štampanje, Pretraživanje, Sortiranje, Filtriranje

15. Promena dizajna obrasca, rad sa kontrolnim objektima

 • Sekcije , Promjena veličine sekcija , Formatiranje obrasca , Upoznavanje sa kontrolnim objektima koji se mogu koristiti na obrascima i izveštajima

16. Kontrolni objekti

 • Postavljanje kontrola na obrazac , Brisanje kontrola , Ujednačavanje pozicije kontrola , Kopiranje i premještanje kontrola, Formatiranje kontrola , Promjena veličine kontrole

Ispit M1

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno uklope u rad na kreiranju i korišćenju baza podataka.


OKVIRNI SADRŽAJ MS ACCESS - Modul 3


17. Pojam objekta

 • Objekat , Svojstva , Metode , Programiranje vođeno događajima

18. Prozor svojstava

 • Pregled svojstava obrasca i sekcija obrasca , Pregled svojstava kontrola ,

19. Kreiranje izveštaja

 • Načini kreiranja izveštaja

20. Promena dizajna izveštaja, rad sa kontrolnim objektima

 • Sekcije , Projmena veličine sekcije, Formatiranje izveštaja, Pregled kontrolnih objekata koji se mogu koristiti na izveštajima

21. Kontrolni objekti

 • Postavljanje kontrola na izveštaj, Brisanje kontrola, Ujednačavanje pozicije kontrola, Kopiranje i premještanje kontrola, Formatiranje kontrola, Promjena veličine kontrole

22. Prozor svojstava

 • Pregled svojstava izveštaja i sekcija izveštaja

23. Dizajniranje lepih izveštaja

 • Rad sa izveštajima, sekcijama i kontrolama u smislu rasporeda i formatiranja radi dobijanja profesionalnog izgleda

24. Sortiranje i grupisanje

 • Sortiranje i grupisanje podataka u izveštajima, Korišćenje izračunatih kontrolnih objekata

25. Štampanje

 • Štampanje izveštaja

26. Automatizacija aplikacije

 • Načini i mogućnosti Access-a za automatizaciju aplikacije

27. Kreiranje makroa

 • Korišćenje Macro Design Window, Pregled akcija, Kreiranje jednostavnih makroa, Kreiranje složenih makroa, Grupisanje makroa, Rad sa uslovnim izrazima, Vezivanje makroa za događaje, Testiranje makroa, AutoExec makro, AutoKeys makro

28. Kreiranje modula

 • Upoznavanje sa VBA okruženjem, Vrste procedura, Kreiranje jednostavnih procedura, Vezivanje procedura za događaje, Testiranje procedura

29. Završna automatizacija i distribucija aplikacije

 • Kreiranje Switchboard obrasca, Postavljanje Startup svojstava aplikacije, Podela baze, Razumjevanje Runtime načina rada

30. Veze između tabela

 • Upoznavanje sa tipovima veza između tabela

31. Kreiranje nove baze podataka (Projekti)

 • Kreiranje dve tabele i uspostavljanje veze jedan prema više, Objašnjenje referencijalnog integriteta, Kreiranje upita nad više tabela, Objašnjenje tipova spojeva, Kreiranje obrasca nad više tabela, Kreiranje izveštaja nad više tabela

32. Kreiranje nove baze podataka (Računi)

 • Kreiranje tri tabele i uspostavljanje veze više prema više, Kreiranje AutoLookUp upita, Kreiranje zbirnih upita, Kreiranje akcionih upita

Ispit M1+M2+M3

 • Polaznici treba da samostalno urade ispitni zadatak i time pokažu da su sposobni da se brzo i efikasno uklope u rad na kreiranju i korišćenju baza podataka.MS ACCESS

Uvod u baze podataka
Relacijske baze podataka
Izgled i osnovni elementi prozora i objekata u Accessu
Planiranje baze podataka
Kreiranje strukture zapisa
Unošenje podataka u bazu
Arhiviranje i otvaranje baze podataka
Unošenje i uređivanje podataka
Dodavanje i brisanje zapisa
Definiranje jednostavn

MS ACCESS

Uvod u baze podataka
Relacijske baze podataka
Izgled i osnovni elementi prozora i objekata u Accessu
Planiranje baze podataka
Kreiranje strukture zapisa
Unošenje podataka u bazu
Arhiviranje i otvaranje baze podataka
Unošenje i uređivanje podataka
Dodavanje i brisanje zapisa
Definiranje jednostavnih upita
Definiranje upita po zadanom kriteriju
Definiranje upita korištenjem više tabela
Rad s formama, kreiranje forme pomoću Wizarda i alata
Pretraživanje, izdvajanje i sortiranje podataka na osnovu zadanih kriterija
Predstavljanje odabranih podataka u izdvojenom prostoru na ekranu i u izvještaju
Pozivanje ili prijavljivanje u postojeću bazu podataka   
Modificiranje strukture baze podataka
Rad s makroima
Korištenje Help funkcija

ih upita
Definiranje upita po zadanom kriteriju
Definiranje upita korištenjem više tabela
Rad s formama, kreiranje forme pomoću Wizarda i alata
Pretraživanje, izdvajanje i sortiranje podataka na osnovu zadanih kriterija
Predstavljanje odabranih podataka u izdvojenom prostoru na ekranu i u izvještaju
Pozivanje ili prijavljivanje u postojeću bazu podataka   
Modificiranje strukture baze podataka
Rad s makroima
Korištenje Help funkcija

 
173892